Tag Archives: ระบบ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคา “ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม”

รายละเอียด”ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม 1 ชุด”

 

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ร่าง TOR 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ 3 รายการ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 

ร่าง TOR ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิด Blade 

ร่าง TOR ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-Code Programming