Tag Archives: ราคาครุภัณฑ์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ หุ่นยนต์บริการ ๓ ตัว ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR