Tag Archives: ราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร

ประกาศประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ ๑) ๑ รายการ ของสำนักอธิการบดี (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถตู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน ๙๑ คัน (๑ คัน มี ๑๕ที่นั่ง) เพื่อใช้รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๑,๓๖๕ คน ในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 1 รายการของสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ

ราคากลาง

 

สอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดีจำนวน 1,000 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงาน  จำนวน 1,000  ชุด

ประกาศสอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดี