Tag Archives: ราคาอ้างอิง

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ

ข้อกำหนดรายละเอียด , กำหนดการ

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง