Tag Archives: ราชมงคลพระนคร

ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร มึความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 163,00 บาท มีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) เรื่อง พัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้อ ณ จังหวัดพังงา  และจังหวัดภูเก็ต  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2557  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 27  มกราคม 2557

ประกาศสอบราคา

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านนกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP

ร่าง TOR 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

ประกาศ

แจ้งเรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 6 คัน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ  จำนวน 6 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม D – HALL  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ของมหาวิทยาลัย  โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังนี้

ประกาศและรายละเอียดเรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 6 คัน