Tag Archives: ราชมงคล - Page 2

จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก จำนวน 30 เครื่อง

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง และรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Page 2 of 3123