Tag Archives: รายการโทรทัศน์

ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่2

ราคากลาง”โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ มทร.พระนคร”