Tag Archives: ร่างประกาศเชิญชวน

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างเอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

ร่างประกาศประกวดราคา

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อ รถบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประชาวิจารณ์ รายการ ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง