Tag Archives: ร่างเอกสารประกวดราคา

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307 จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงาน

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ราคากลาง

แบบรูปรายการ_compressed

BOQ

แบบรูปรายการ_compressed

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ ของกองพัฒนานักศึกษา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ เรื่อง จัดซื้อรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างเอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

ร่างประกาศประกวดราคา