Tag Archives: ร่าง TOR - Page 4

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ราคากลาง 

ร่าง TOR ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)

ร่าง TOR 

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Oasis)

ร่าง TOR

รายละเอียด

งานปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3  จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

 

ร่าง TOR และ ราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

ร่าง TOR

ราคากลาง