Tag Archives: ร่าง TOR - Page 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ของสำนักงานอธิการบดี

ร่าง TOR 

ร่างเอกสารประกวดราคา

 

การจัดซื้อประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 1 ชุด

ร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 1 ชุด

ราคากลางชุดครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1  ชุด

จัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ห้อง

รายละเอียดการจัดซื้อ

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน TOR รถยนต์ส่วนกลางขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

ร่าง TOR รถยนต์ส่วนกลาง

ร่าง TOR และ ราคากลางการจัดซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

ราคากลาง