Tag Archives: ร่าง TOR - Page 7

ร่าง tor และราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

ร่าง tor ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราคากลาง

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาของคณะศิลปศาสตร์

ร่าง TOR  

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 2556  ถึงวันที่ 30 ก.ย.2557  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่าง TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR สัญญาจ้างทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำสัญญาจ้างทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2557

ร่าง TOR

ราคากลางจ้างทำความสะอาด