Tag Archives: ร่างTOR

ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR ห้องเรียนภาษา Language Hub

ร่าง TOR ห้องเรียนภาษา (Language Hub)

ราคากลาง

ร่าง tor และราคากลางครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน

ร่าง tor 

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ  ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน  TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา