Tag Archives: วัตถุประสงค์ของงาน

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ       ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน TOR