Tag Archives: วัสดุสำนักงาน

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 90 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 90 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง