Tag Archives: วัสดุ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ครั้งที่ 3)

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ทางวัสดุศาสตร์แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา