Tag Archives: วิชาระบบสารสนเทศ

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบรรยายสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์