Tag Archives: ศึกษาดูงานภายในประเทศ

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ

ข้อกำหนดรายละเอียด , กำหนดการ

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) เรื่อง พัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้อ ณ จังหวัดพังงา  และจังหวัดภูเก็ต  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2557  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 27  มกราคม 2557

ประกาศสอบราคา