Tag Archives: ศึกษาดูงาน

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 19 – 21  พฤศจิกายน 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2557 ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ราคากลาง

รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดระนอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โครงการสัมมนา  เรื่อง  หลักการบริหารศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน  จังหวัดเชียงราย

ประกาศสอบราคา

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ราคากลาง