Tag Archives: ศูนย์การเรียนรู้

ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (จานวน 240 เครื่อง) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 350 เครื่อง)

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR