Tag Archives: สอบราคาจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศสอบราคา

ปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์ (ส่วนที่ 1) 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ 1) 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ 3)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 19 – 21  พฤศจิกายน 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง