Tag Archives: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ - Page 2

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

ประกาศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library) ครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ   รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกาศสอบราคา