Tag Archives: สอบราคาซื้อ - Page 2

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 3 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร มึความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 163,00 บาท มีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 48,000 BTU  ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานอธิการบดี 1 รายการ

ประกาศ

Page 2 of 3123