Tag Archives: สอบราคา - Page 10

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

สอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดีจำนวน 1,000 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงาน  จำนวน 1,000  ชุด

ประกาศสอบราคาจ้างทำเอกสารและซีดี

ประกาศสอบราคาซื้อจุดชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจำนวน 112  รายการ

ปรกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุดวอร์มจำนวน 176 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดชุดวอร์มจำนวน 176 ชุด

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างตัดชุดวอร์ม

 

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา