Tag Archives: สอบราคา - Page 11

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานอธิการบดี 1 รายการ

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library) ครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อหน้งสือห้องสมุด จำนวน 2,256 รายการ

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สี่เสาเทเวศร์ ดุสิต กทม. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สี่เสาเทเวศร์ ดุสิต กทม. ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 280-1931 ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

ประกาศสอบราคาจ้าง