Tag Archives: สอบราคา - Page 5

สอบราคาจ้างทำสูจิบัตร จำนวน 2000 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 6  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตามโครงการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาจัดจ้างทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วยเอกสาร 1,000 เล่ม ซีดี 1,ooo แผ่น

ประกาศ

ราคากลางในการจัดซื้อ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบเว็บโฮสติ้งนักศึกษา  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2557 ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ราคากลาง

รายละเอียด