Tag Archives: สอบราคา - Page 8

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ภายในบริเวณ  มทร.พระนคร  บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศสอบราคาเก้าอี้อเนกประสงค์ แบบมีตะขอเกี่ยว จำนวน 500 ตัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์  แบบมีตะขอแบบเกี่ยว  จำนวน 500 ตัว

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 48,000 BTU  ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 8 ปี  คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศสอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา