Tag Archives: สอบราคา - Page 9

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ DNS Server IP Version 6 จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ DNS Server IP Version 6 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory(AD)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory (AD) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง  จำนวน 2  ชุด

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 410 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์  จำนวน 410 เครื่อง

ประกาศเรื่องสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์

สอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศสอบราคา