Tag Archives: สาธารณูปโภค

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3 พร้อมภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3  พร้อมภูมิทัศน์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR