Tag Archives: สำนักงานหมึก การจัดซื้อ ราคากลาง โครงการ

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก

ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก