Tag Archives: สำนักวิทยบริการฯ

ร่าง TOR และราคากลางระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  1  ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง 1 ระบบ จากเงินประมาณประจำปี 2558

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง