Tag Archives: สำนักวิทยบริการฯ - Page 2

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตามโครงการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อวารสารห้องสมุด

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวารสารห้องสมุด

ราคากลางจัดซื้วัสดุหมึก

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง

ราคากลางจัดซื้อวัสดุหมึก

ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง

ร่าง TOR และ ราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร  อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง จำนวน 1 ระบบ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR 

ราคากลาง

ประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

ประกาศประกวดราคา

Page 2 of 41234