Tag Archives: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการสอน

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตราฐานวิชาชีพ X-code Programming

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming