Tag Archives: สูจิบัตร

ประกาศสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร จำนวน 500 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร 500  เล่ม เพื่อใช้ในโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31″พระนครเกมส์”

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างทำสูจิบัตร จำนวน 2000 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 6  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

ประกาศ