Tag Archives: ห้องปฏิบัติการ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเบเกอรี่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR