Tag Archives: ห้องปฏิบัติการ - Page 6

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

ร่าง tor ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราคากลาง

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาของคณะศิลปศาสตร์

ร่าง TOR  

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคา “ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม”

รายละเอียด”ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม 1 ชุด”

 

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง ของสาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง ของสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อพัฒนาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์การทดสอบปฐพีกลศาสตร์