Tag Archives: ห้องปฏิบัติการ - Page 7

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตราฐานวิชาชีพ X-code Programming

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฎิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์