Tag Archives: ห้องปฏิบัติการ - Page 9

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์

 

 

 

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย