Tag Archives: ห้องปฏิบิตการอาหาร

ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย