Tag Archives: ห้องเรียนอัจฉริยะ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 4 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 4 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา