Tag Archives: ออกแบบสิ่งทอ

ประกวดราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ)

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์