Tag Archives: อาคารกิจการ

งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง