Tag Archives: อาคารเรียนรวม

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์