Tag Archives: อาคาร 90 ปี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง