Tag Archives: อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ป.8/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น มีดังนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา