Tag Archives: อิเล็กทรอนิกส์ - Page 3

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตัดต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตัดต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1และ 2 ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง  ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ