Tag Archives: อิเล็กทรอนิกส์ - Page 4

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพพระนคร

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จตะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา

ประกาศ

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ความเป็นเลิศทางวิชาการ”  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคา “ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1 ศูนย์