Tag Archives: อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเส้นใยนำแสง

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเส้นใยแก้วนำแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเส้ยใยแก้วนำแสง 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา