Tag Archives: อุปกรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาองค์กร  อุปกรณ์ปฏิบัติงานในระดับเว็บโฮสติ้ง  จำนวน 1  ระบบ

ประกาศ

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ร่าง TOR 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศสอบราคา