Tag Archives: เครือข่าย

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายย่อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายย่อย 8 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ร่าง TOR 

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะ โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR